back

Podmínky


INTERNETOVÝ OBCHOD www.restauraceakat.cz A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.restauraceakat.cz nebo telefonické linky +420 778 504 321 a +420 539 010 723.  Tyto podmínky jsou účinné od 1.5.2016.

 

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno a blízké okolí: AKÁT PLUS s.r.o., se sídlem Jánská 12,60200 Brno, IČ 26228068, DIČ CZ26228068, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 38193, další kontaktní údaje Info@restauraceakat.cz. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.restauraceakat.cz nebo www.restauraceakat/rozvoz.cz. Prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři nebo telefonicky.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Restaurace pizzerie Akát (AKÁT PLUS s.r.o) nebo s ním jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách,letácích http://www.restauraceakat.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 778 504 321, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.restauraceakat.cz) bude u restaurace Akat uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro restauraci nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 4. Restaurace Akát si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Restaurace Akát si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Přijetím objednávky ze strany Restaurace Akát je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Akát za přijatou, pokud restaurace nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany restaurace ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Restaurace Akát. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je restaurace Akát oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách restaurace i na webu nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a restauraci Akát vzniknou z tohoto důvodu náklady, je restaurace Akát oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není restauraci Akát povinno zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
  Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
  Na stravenky restaurace Akát nevrací.
 3. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
 4. Doba rozvozu:
  pro Brno a okolí každý den 10:00 do 22:00 hod
 5. Náklady na dodání:
  Osobní odběr 0 Kč.
  Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.
 6. Místa pro osobní odběr
  Restaurace Akát,Kubíčkova 8 Brno-Bystrc,635 00

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

 1. Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (restaurace si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) restaurace Akát neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.
 2. RestauraceAkát si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.
 3. Restaurace Akát si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Akát i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Restauraci Akát neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Restaurace je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. ezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Akát, co ještě vrátit může, a dá restaurace Akát náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Akát odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Restaurace Akát.
 8. Reklamaci vyřídí Restaurace Akát neprodleně. O průběhu reklamace Akát kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovny jsou tyto: Restaurace Akát,Kubíčkova 8 Brno-Bystrc,635 00
 10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž byrestaurace již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  odstranění vady dodáním nové věci
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí restauraci výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Akát, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu restaurace, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li restaurace vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Akát). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.